PERFIL DEL CONTRACTANT

Imatge Perfil Contractant
Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Poder Adjudicador

Fundació Teatre Principal de Palma

Intruccions (pdf)

Organ Contratant

President de la fundació

Taula de Contratació

President:

Director Gerent

Secretari:

Secretari técnic de vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports

Vocal:

Responsable de l'àrea económica financiera

Vocal:

Responsable de l'área a la que es refereix la contratació
Les cookies ens permeteixen oferir els nostres productes. Emprant els nostres serveis, acceptes l'ús que feim de les cookies. Per conèixer més sobre les cookies i de la nova llei de cookies, fagui click aquí.