Perfil del contractant

Licitacions

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència a la contractació de la fundació i d'acord amb l'article 63 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de la fundació, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicació.

Les licitacions i adjudicacions de la Fundació Teatre Principal de Palma romandran publicades a la Plataforma de Contractació del Sector Públic. Les podreu trobar en aquest enllaç.

Per a més informació, podeu enviar-nos un correu a la següent adreça: contractacio@teatreprincipal.com.

 

Organització contractant
Fundació Teatre Principal de Palma
Òrgan de contractació
Director gerent de la Fundació i Presidenta de la Fundació

Tipus de contractació

Tipus de contractació

Expedient:
-
Tipus de contractació:
Serveis

Entitat adjudicadora

Organisme:
-
Dependència que tramita l'expedient:
-
Nombre d'expedient:
-

Objecte de contracte

Descripció de l'objecte:
Servei de disseny gràfic
Lloc de lliurament:
-
Termini lliurament:
-
Hora:
-

Tramitació, procediment i forma d'adjudicació

Tramitació:
-
Procediment:
Negociada
Base imposable:
-
IVA:
-
Total:
-
Garantia provisional:
- %

Obtenció de documentació i informació

Entitat:
-
Domicili:
-
Localitat:
-
C.P.:
-
Horari:
-
Data límit d'obtenció de documents i informació:
-

Obtenció de documentació i informació

Entitat:
-
Domicili:
-
Localitat:
-
C.P.:
-
Horari:
-
Data límit d'obtenció de documents i informació:
-

Requisits específics del contractista

Classificació (grups, subgrups, i categoria):
No s'exigeix
Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:
-

Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació

Data i hora límit de la presentació:
Hora límit:
-
Documentació a:
-
Entitat:
-
Domicili:
-
Localitat:
-
C.P.:
-
Horari:
-
Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta (licitació):
-
Admissió de variants:
No

Obertura d'ofertes

Entitat:
-
Domicili:
-
Localitat:
-
C.P.:
-
Data:
-
Hora:
-

Tipus de contractació

Expedient:
-
Tipus de contractació:
Serveis

Entitat adjudicadora

Organisme:
-
Dependència que tramita l'expedient:
-
Nombre d'expedient:
-

Objecte de contracte

Descripció de l'objecte:
Servei d'impressió gràfic
Lloc de lliurament:
-
Termini lliurament:
-
Hora:
-

Tramitació, procediment i forma d'adjudicació

Tramitació:
-
Procediment:
Negociada
Base imposable:
-
IVA:
-
Total:
-
Garantia provisional:
- %

Obtenció de documentació i informació

Entitat:
-
Domicili:
-
Localitat:
-
C.P.:
-
Horari:
-
Data límit d'obtenció de documents i informació:
-

Obtenció de documentació i informació

Entitat:
-
Domicili:
-
Localitat:
-
C.P.:
-
Horari:
-
Data límit d'obtenció de documents i informació:
-

Requisits específics del contractista

Classificació (grups, subgrups, i categoria):
No s'exigeix
Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:
-

Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació

Data i hora límit de la presentació:
Hora límit:
-
Documentació a:
-
Entitat:
-
Domicili:
-
Localitat:
-
C.P.:
-
Horari:
-
Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta (licitació):
-
Admissió de variants:
No

Obertura d'ofertes

Entitat:
-
Domicili:
-
Localitat:
-
C.P.:
-
Data:
-
Hora:
-

No existeixen adjudicacions d'aquest tipus

Referència: 2017 001 SERV
Expedient: SERVEI DE SEGURETAT I VIGILÀCIA DEL TEATRE PRINCIPAL DE PALMA
Empresa adjudicatària: ASTRA SISTEMAS S.A
Pressupost: 191180,76 €
Vigència: 1 any
Documentació extra:

Referència: 2017 002 SERV
Expedient: SERVEI INTEGRAL DE TAQUILLA, PORTERIA I ACOMODACIÓ DEL TEATRE PRINCIPAL DE PALMA
Empresa adjudicatària: HEXEL BALEAR DE MARKETING, PROMOCION Y MERCHANDISING S.L
Pressupost: 111214,49 €
Vigència: 11 mesos
Documentació extra:

Referència: 2018 N002 SERV
Expedient: SERVEI D'IMPRESSIÓ DE PECES GRÀFIQUES PER A LA FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL
Empresa adjudicatària: Imprenta Bahía SL
Pressupost: 20862,00 €
Vigència: Un any des de la signatura del contracte
Documentació extra:

Referència: 2018 N001 SERV
Expedient: SERVEI DE COMUNICACIÓ DIGITAL I MARKETING DEL TEATRE PRINCIPAL DE PALMA
Empresa adjudicatària: Cristina Delgado Alemán
Pressupost: 32613,00 €
Vigència: 1 any
Documentació extra:
Adjudicación - SUMINISTRAMENT D'EQUIP AUDIOVISUAL PER TEATRE PRINCIPAL DE PALMA
Referència: 2017 002 SUM
Expedient: SUMINISTRAMENT D'EQUIP AUDIOVISUAL PER TEATRE PRINCIPAL DE PALMA
Empresa adjudicatària: AICO SERVICIOS AUDIOVISUALES
Pressupost: 62382,75 €
Vigència: -
Documentació extra:

Adjudicación - SUMINISTRAMENT DE UNA TAULA DE SO I COMPLEMENTS PEL TEATRE PRINCIPAL DE PALMA
Referència: 2017 003 SUM
Expedient: SUMINISTRAMENT DE UNA TAULA DE SO I COMPLEMENTS PEL TEATRE PRINCIPAL DE PALMA
Empresa adjudicatària: DESERT
Pressupost: - €
Vigència: -
Documentació extra:

Adjudicación - SUMINISTRAMENT DE DUES TAULES DE LLUM PEL TEATRE PRINCIPAL DE PALMA
Referència: 2017 004 SUM
Expedient: SUMINISTRAMENT DE DUES TAULES DE LLUM PEL TEATRE PRINCIPAL DE PALMA
Empresa adjudicatària: STONEX SHOW LIGHTING,SL
Pressupost: 35316,75 €
Vigència: PUNTUAL
Documentació extra:
resolucio-2-taula-de-llums.pdf 09 Març 2018 16:16

Adjudicación - SUBMINISTRAMENT D'UNA TAULA DE SO I COMPLEMENTS PEL TEATRE PRINCIPAL DE PALMA
Referència: 2018 N003 SUM
Expedient: SUBMINISTRAMENT D'UNA TAULA DE SO I COMPLEMENTS PEL TEATRE PRINCIPAL DE PALMA
Empresa adjudicatària: Grup Trui Mallorca SL
Pressupost: 34400,00 €
Vigència: Lliurament i dos anys de garantia des del lliurament dels subministres
Documentació extra:
3-plecs-tecnics-taula-so.pdf 09 Març 2018 14:12