Perfil del contractant

Licitacions

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència a la contractació de la fundació i d'acord amb l'article 63 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de la fundació, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicació.

Les licitacions i adjudicacions de la Fundació Teatre Principal de Palma romandran publicades a la Plataforma de Contractació del Sector Públic. Les podreu trobar en aquest enllaç.

Per a més informació, podeu enviar-nos un correu a la següent adreça: contractacio@teatreprincipal.com.

 

ATENCIÓ! Continuació i inici dels procediments de contractació:

A partir del 7 de maig de 2020 (inclusivament), la disposició addicional vuitena del Reial decret-llei 17/2020, de 5 de maig, ACORDA L’AIXECAMENT DE LA SUSPENSIÓ DELS TERMES i INTERRUPCIÓ DELS TERMINIS DELS PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ promoguts per entitats pertanyents al Sector Públic, sempre que la seva tramitació es realitzi per mitjans electrònics; i PERMET igualment L'INICI DE NOUS PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ la tramitació del quals es porti a terme també per mitjans electrònics.
Aquesta mesura s'estendrà als recursos especials que siguin procedents en els dos casos. 

Organització contractant
Fundació Teatre Principal de Palma
Òrgan de contractació
Director gerent de la Fundació i Presidenta de la Fundació

Tipus de contractació

Tipus de contractació

Expedient:
-
Tipus de contractació:
Serveis

Entitat adjudicadora

Organisme:
-
Dependència que tramita l'expedient:
-
Nombre d'expedient:
-

Objecte de contracte

Descripció de l'objecte:
Servei de disseny gràfic
Lloc de lliurament:
-
Termini lliurament:
-
Hora:
-

Tramitació, procediment i forma d'adjudicació

Tramitació:
-
Procediment:
Negociada
Base imposable:
-
IVA:
-
Total:
-
Garantia provisional:
- %

Obtenció de documentació i informació

Entitat:
-
Domicili:
-
Localitat:
-
C.P.:
-
Horari:
-
Data límit d'obtenció de documents i informació:
-

Obtenció de documentació i informació

Entitat:
-
Domicili:
-
Localitat:
-
C.P.:
-
Horari:
-
Data límit d'obtenció de documents i informació:
-

Requisits específics del contractista

Classificació (grups, subgrups, i categoria):
No s'exigeix
Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:
-

Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació

Data i hora límit de la presentació:
Hora límit:
-
Documentació a:
-
Entitat:
-
Domicili:
-
Localitat:
-
C.P.:
-
Horari:
-
Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta (licitació):
-
Admissió de variants:
No

Obertura d'ofertes

Entitat:
-
Domicili:
-
Localitat:
-
C.P.:
-
Data:
-
Hora:
-

Tipus de contractació

Expedient:
-
Tipus de contractació:
Serveis

Entitat adjudicadora

Organisme:
-
Dependència que tramita l'expedient:
-
Nombre d'expedient:
-

Objecte de contracte

Descripció de l'objecte:
Servei d'impressió gràfic
Lloc de lliurament:
-
Termini lliurament:
-
Hora:
-

Tramitació, procediment i forma d'adjudicació

Tramitació:
-
Procediment:
Negociada
Base imposable:
-
IVA:
-
Total:
-
Garantia provisional:
- %

Obtenció de documentació i informació

Entitat:
-
Domicili:
-
Localitat:
-
C.P.:
-
Horari:
-
Data límit d'obtenció de documents i informació:
-

Obtenció de documentació i informació

Entitat:
-
Domicili:
-
Localitat:
-
C.P.:
-
Horari:
-
Data límit d'obtenció de documents i informació:
-

Requisits específics del contractista

Classificació (grups, subgrups, i categoria):
No s'exigeix
Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:
-

Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació

Data i hora límit de la presentació:
Hora límit:
-
Documentació a:
-
Entitat:
-
Domicili:
-
Localitat:
-
C.P.:
-
Horari:
-
Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta (licitació):
-
Admissió de variants:
No

Obertura d'ofertes

Entitat:
-
Domicili:
-
Localitat:
-
C.P.:
-
Data:
-
Hora:
-

No existeixen adjudicacions d'aquest tipus

Referència: 2017 001 SERV
Expedient: SERVEI DE SEGURETAT I VIGILÀCIA DEL TEATRE PRINCIPAL DE PALMA
Empresa adjudicatària: ASTRA SISTEMAS S.A
Pressupost: 191180,76 €
Vigència: 1 any
Documentació extra:

Referència: 2017 002 SERV
Expedient: SERVEI INTEGRAL DE TAQUILLA, PORTERIA I ACOMODACIÓ DEL TEATRE PRINCIPAL DE PALMA
Empresa adjudicatària: HEXEL BALEAR DE MARKETING, PROMOCION Y MERCHANDISING S.L
Pressupost: 111214,49 €
Vigència: 11 mesos
Documentació extra:

Referència: 2018 N002 SERV
Expedient: SERVEI D'IMPRESSIÓ DE PECES GRÀFIQUES PER A LA FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL
Empresa adjudicatària: Imprenta Bahía SL
Pressupost: 20862,00 €
Vigència: Un any des de la signatura del contracte
Documentació extra:

Referència: 2018 N001 SERV
Expedient: SERVEI DE COMUNICACIÓ DIGITAL I MARKETING DEL TEATRE PRINCIPAL DE PALMA
Empresa adjudicatària: Cristina Delgado Alemán
Pressupost: 32613,00 €
Vigència: 1 any
Documentació extra:
Adjudicación - SUMINISTRAMENT D'EQUIP AUDIOVISUAL PER TEATRE PRINCIPAL DE PALMA
Referència: 2017 002 SUM
Expedient: SUMINISTRAMENT D'EQUIP AUDIOVISUAL PER TEATRE PRINCIPAL DE PALMA
Empresa adjudicatària: AICO SERVICIOS AUDIOVISUALES
Pressupost: 62382,75 €
Vigència: -
Documentació extra:

Adjudicación - SUMINISTRAMENT DE UNA TAULA DE SO I COMPLEMENTS PEL TEATRE PRINCIPAL DE PALMA
Referència: 2017 003 SUM
Expedient: SUMINISTRAMENT DE UNA TAULA DE SO I COMPLEMENTS PEL TEATRE PRINCIPAL DE PALMA
Empresa adjudicatària: DESERT
Pressupost: - €
Vigència: -
Documentació extra:

Adjudicación - SUMINISTRAMENT DE DUES TAULES DE LLUM PEL TEATRE PRINCIPAL DE PALMA
Referència: 2017 004 SUM
Expedient: SUMINISTRAMENT DE DUES TAULES DE LLUM PEL TEATRE PRINCIPAL DE PALMA
Empresa adjudicatària: STONEX SHOW LIGHTING,SL
Pressupost: 35316,75 €
Vigència: PUNTUAL
Documentació extra:
resolucio-2-taula-de-llums.pdf 09 Març 2018 16:16

Adjudicación - SUBMINISTRAMENT D'UNA TAULA DE SO I COMPLEMENTS PEL TEATRE PRINCIPAL DE PALMA
Referència: 2018 N003 SUM
Expedient: SUBMINISTRAMENT D'UNA TAULA DE SO I COMPLEMENTS PEL TEATRE PRINCIPAL DE PALMA
Empresa adjudicatària: Grup Trui Mallorca SL
Pressupost: 34400,00 €
Vigència: Lliurament i dos anys de garantia des del lliurament dels subministres
Documentació extra:
3-plecs-tecnics-taula-so.pdf 09 Març 2018 14:12