Perfil del contractant

Licitacions

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència a la contractació de la fundació i d'acord amb l'article 63 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de la fundació, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicació.

Les licitacions i adjudicacions de la Fundació Teatre Principal de Palma romandran publicades a la Plataforma de Contractació del Sector Públic. Les podreu trobar en aquest enllaç.

Per a més informació, podeu enviar-nos un correu a la següent adreça: licitacions@teatreprincipal.com.
 

Organització contractant
Fundació Teatre Principal de Palma
Òrgan de contractació
Director gerent de la Fundació i Presidenta de la Fundació

Tipus de contractació

No existeixen licitacions actualment

No existeixen adjudicacions d'aquest tipus

No existeixen adjudicacions d'aquest tipus

No existeixen adjudicacions d'aquest tipus