Coproduccions

PROPOSTES DE COPRODUCCIONS:

El Teatre Principal dona suport al teixit de les arts escèniques col·laborant en la coproducció d’espectacles que, pel seu interès cultural, la seva qualitat i el seu potencial artístic i de distribució, puguin tenir un recorregut en forma de gira. Aquest suport ha de permetre a les companyies o productores invertir en espectacles que puguin rodar tant a les Balears com a fora del territori.

El pressupost aprovat el passat desembre 2023 i el Pla d’activitats per a la temporada 2024 preveu la despesa i la convocatòria de la present selecció.

La voluntat de transparència i col·laboració amb el sector fa que es formuli una xarxa de teatres de Mallorca més reforçada i coordinada i que es convoqui un jurat més ampli de selecció.

Per a la nova temporada, es pretén donar un millor acompanyament artístic i de gestió dels projectes, i oferir (en col·laboració d’altres teatres) una petita gira d’estrena concertada a cada projecte i poder assegurar el mercat de futurs dels projectes a les companyies concertades.

Es proposen per exercici pressupostari i es divideixen per temporades:
- 4 teatrals
- 1 de dansa
- 2 infantils o familiars (dansa, circ o teatre)
- 1 música escenificada

Dotació anual coproducció per convocatòria: 220.000€
Accèssit per a projectes que han de romandre en investigació: 5.000€
Dotació per programació de segones i terceres funcions: en funció dels catxets.

 

CALENDARI I DISTRIBUCIÓ:

2024 - 2 sem Previsó de calendari Sala Aportació màxima TP
Teatre Del 10 al 15 de setembre. 3 funcions Sala Petita 35.000 €
Música escenificada Del 29 octubre al 3 de novembre. 2 funcions Sala Petita 20.000 €
Teatre Del 12 al 17 de novembre. 3 funcions Sala Petita 35.000 €
Familiar  Del 27 de novembre a l'1 de desembre. 3 funcions Sala Petita 17.500 €
       
2025 - 1 sem Previsió del calendari Sala Aportació màxima TP
Dansa Del 19 al 22 de febrer. 2 funcions Sala Gran 25.000 €
Teatre Del 4 al 8 de març. 2 funcions Sala Gran 35.000 €
Teatre Del 29 d'abril al 4 de maig. 2 funcions Sala Gran 35.000 €
Familiar Del 14 al 18 de maig. 3 funcions Sala Gran 17.500 €
      220.000 €

 

 

JURAT:
- Director gerent del TP
- Un tècnic superior de la plantilla del TP
- Un membre designat per l’AAAPIB
- Un membre designat per l’ADIB
- Un membre designat pel Director gerent del Consell assessor tècnic
- Un membre designat per l’ATAPIB

En el procés de valoració, es tendran en compte tant les qualitats artístiques de la proposta com la solidesa del pla de producció i explotació de l’espectacle.

Hi haurà una preselecció, i es podrà citar a les companyies a presentar presencialment el projecte i debatre els detalls abans de la selecció final.

 

CRITERIS DE SELECCIÓ:
Es prioritzaran aquells projectes que:
1. Tinguin una vinculació directa amb les línies generals de programació del Pla de direcció del Teatre Principal (2024-2030).
2. Hagin estat creats en el marc de programes de residències de creació finançats pel Teatre Principal.
3. Promoguin l'estrena d'obres d'autors vius de les Illes Balears o bé estiguin basades en el patrimoni literari i teatral clàssic.
4. Emprin la llengua catalana com a vehicle d’expressió, en el cas del teatre. Es poden presentar propostes en qualsevol llengua oficial.
5. Tenguin altres coproductors o acords de distribució que garanteixin la projecció de l'espectacle fora de Mallorca.
6. Presentin un pla d'explotació sòlid i realista.
7. El pressupost dels projectes ha de presentar-se amb el format del model que s'adjunta. Aquest pressupost ha de basar-se en l'acord de salaris pactat amb AAAPIB i per a gires d’Illescena, i podrà ser negociat posteriorment a partir de l'aportació final que estipuli el Teatre Principal.

 

APORTACIONS I COMPROMISOS:
Obligacions del TEATRE PRINCIPAL DE PALMA

1. Aportació econòmica:
a. La dotació no serà superior al 70% del total del cost de la producció. Una dotació pressupostària (específica per a cada projecte i que està exempta d’IVA) que ha d'incloure els costos de:
- Despesa de producció
- Despesa d'una residència artística de 2 setmanes, com a mínim
- Preestrena a un teatre de la Part Forana que aculli una residència
- 1a Funció d'estrena al TP

2. Aportacions en espècie:
a. Assessoria a la producció, dins la mesura de les possibilitats del TP.
b. Materials de vestuari i escenografia de repertori que estiguin disponibles (seran cedits durant tot el període d’explotació de l’obra).
c. Materials de promoció: vídeos, fotos, seguiment a xarxes del projecte, enregistrament de l’obra un cop produïda i altres elements que pugui proveïr el departament de comunicació. Aquesta partida està cuantificada al pressupost model.

3. Residència: un període de residència tècnica de 2 setmanes a concertar amb la Xarxa de teatres de Mallorca, que conclou amb mostra oberta o pre-estrena.

4. Exhibició i gira:
a. Compra de bolos addicionals (entre 1 i 3) per a exhibició al TP o als teatres de la Part Forana, si aquests el sol·liciten dins la gira inicial de l'espectacle.
b. Retransmissió en streaming en directe d'una de les funcions al Teatre Principal, remunerada en concepte de drets d'imatge amb el percentatge de caixet que es pacti amb les associacions del sector.

5. Streaming i drets audiovisuals: el Teatre Principal, a més d'enregistrar l'espectacle amb finalitats promocionals i d'arxiu, es reserva el dret preferent per difondre l'enregistrament de l'espectacle mitjançant la plataforma Principal a la carta. Per això, paral·lelament al contracte de coproducció escènica, es signarà un contracte de producció audiovisual entre ambdues entitats que especificarà en quines condicions i terminis es farà ús d'aquest enregistrament. La proposta de coproducció teatral ha d'incloure aquest punt com a part de l'explotació de l'espectacle amb les condicions i terminis que el sol·licitant consideri adequats al seu projecte.

6. Un cop feta aquesta gira inicial, la distribució correrà a càrrec de la companyia coproductora, que haurà de retornar al Teatre Principal, a partir de la funció número 10, una quantitat en concepte de retorn de la coproducció, que es calcularà com un percentatge de la partida d'amortització inclosa al preu del bolo.

7. Posar a disposició de LA COMPANYIA / L’ARTISTA l’espai per a la realització de l’activitat en les condicions adequades de climatització i neteja per tal que s’hi puguin dur a terme les activitats programades.

8. Aportar el material tècnic de repertori necessari per a la realització de l’espectacle, previ acord amb LA COMPANYIA / L’ARTISTA, negociat a la corresponent fitxa tècnica.

9. Garantir la cobertura de qualsevol sinistre que s’esdevingui en el desenvolupament de l’activitat per negligència pròpia a través de la corresponent assegurança per danys a tercers i responsabilitat de l’activitat.

10. Publicitar adequadament l’espectacle d’acord amb la corresponent fitxa artística i materials que LA COMPANYIA / L’ARTISTA faciliti.

11. Posar a la venda les localitats mitjançant la seva plataforma de venda.

12. Posar a disposició de LA COMPANYIA / L’ARTISTA les invitacions segons el protocol estipulat al punt concret del present contracte.

13. Liquidar els drets d’autor mitjançant agència de gestió de drets o directament als autors segons la normativa general i el full de recaptació de taquilla bruta.

14. Facilitar totes les informacions necessàries per a gestionar correctament la col·laboració.

 

Obligacions de LA COMPANYIA / L’ARTISTA:
1. Tenir capacitat legal de contractar amb el sector públic.

2. Arriscar i invertir un mínim del 10% del cost total de la producció, com a aportació monetària pròpia.

3. Cercar altres fonts de finançament mitjançant coproductors i subvencions.

4. Realitzar la presentació del seu projecte artístic, segons les directrius informades al TEATRE PRINCIPAL, i assegurar l’assistència dels artistes i del seu personal tècnic necessaris per dur a terme les representacions.

5. Justificar la totalitat del projecte segons el pressupost normalitzat. I justificar les despeses realitzades segons les instruccions del TEATRE PRINCIPAL.

6. Liquidar al TEATRE PRINCIPAL els següents cànons d’explotació una vegada estrenada la peça i fora de la xarxa de teatres col·laboradors:
- Des de la 1ª a la 10ª, 0€ bruts de cànon de retorn com a carència.
- Des de la 11ª a la 20ª, 75€ bruts de cànon de retorn.
- Des de la 21ª funció en endavant, 150€ bruts de cànon de retorn.
- Aquests cànons es liquidaran cada 12 mesos amb contrafactura del TEATRE PRINCIPAL.

7. Lliurar la producció totalment muntada assumint la responsabilitat artística i les despeses vinculades, amb els decorats, vestuari, mobles, accessoris i, en general, tots els elements necessaris per a les representacions.

8. Fer-se responsable del bon ús de les instal·lacions (d’acord amb les normes internes del teatre), del material i dels equips tècnics que s’hagin posat a la seva disposició, en qualsevol dels recintes on hi hagi actuacions, i assumir les despeses derivades d’un tractament inadequat d’aquests.

9. Mantenir en tot moment la confidencialitat sobre qualsevol informació i coneixements d’ordre tècnic o altres que li siguin revelats a fi de poder realitzar la seva tasca de forma eficaç, i respectar en tot moment la normativa interna pel que fa a la llei de protecció de dades i a la de prevenció de riscos laborals, així com la legislació sobre els drets d’autor o de propietat intel·lectual.

10. Tenir contractada una pòlissa d’assegurances per cobrir els riscos a tercers, personals, i materials que es puguin produir durant el muntatge, representacions i desmuntatge de l’obra, imputables a negligències o responsabilitats de LA COMPANYIA / L’ARTISTA.

11. Aportar les dades necessàries i facilitar la documentació requerida pel TEATRE PRINCIPAL per a la correcta tramitació i execució de la col·laboració i del contracte.

12. Lliurar un llistat de personal, indicant el nom complet i DNI (si escau), per al control de seguretat i accessos.

13. Atendre qualsevol llei, reglamentació i condició imposada per l’ordenament jurídic espanyol i autoritat competent que faci referència o tingui relació amb l’espai escènic.

14. Anunciar en tots els suports publicitaris: COPRODUCCIÓ AMB EL TEATRE PRINCIPAL DE PALMA.

15. Comunicar totes les funcions en gira amb el formulari: https://forms.gle/fvwa18VYfKSvGAxC9

16. Facilitar la fitxa tècnica i de producció o altres aspectes de l’espectacle amb un mínim d’un (1) mes d’antelació a: tecnica@teatreprincipal.com . En la qual es faci una relació de les necessitats de personal i infraestructura, calendari i  planificació dels treballs de muntatge, assajos i desmuntatge. Les especificacions tècniques seran validades pels directors tècnics de LA COMPANYIA / L’ARTISTA i del TEATRE PRINCIPAL sempre amb el compromís d’adaptar-se a la fitxa tècnica de material del qual disposa el TP.

17. Aportar els plànols necessaris d’implantació adaptats a les sales del TEATRE PRINCIPAL tant d’escenografia, com de llums i els arxius digitals necessaris de so i imatge. En cas contrari l’Àrea tècnica del TEATRE PRINCIPAL sols aportarà una implantació bàsica.

 

DOCUMENTS IMPORTANTS:
FORMULARI:  https://forms.gle/T666kyMinY4jsoMC8
MODEL DE PRESSUPOST: adjunt a la convocatòria.
ACORDS AMB EL SECTOR: Podeu consultar aquí l'acord vigent de salaris entre Teatre Principal i AAAPIB.

 

TERMINI DE RECEPCIÓ: fins al 20 de juny de 2024 a les 14 hores
* Atenció: Atesa l'alta demanda de preguntes i l'interès, allargam el termini a 25.6.20247 a les 14 hores

 

MÉS INFORMACIÓ: L’equip de producció del Teatre Principal de Palma, queda a la vostra disposició per a resoldre dubtes: produccio@teatreprincipal.com